ĐỒ DÙNG HỌC TẬP HELLO KITTY CHẤT LƯỢNG, GIÁ TỐT 2021

Chất liệu tốt, bền đẹp, cho thời hạn sử dụng thọ dài.Sản phẩm an toàn, không gây hại cho sức khỏe.Gồm 1 bộ đồ dùng học tập và 1 bình đựng nướcKích thước hộp: 37cm x 30cm x 8cm
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"36","width":"7","height":"29","dimensions_html":"36 × 7 × 29 cm","display_price":149000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"Bu1ed9 Du1ee5ng Cu1ee5 Hu1ecdc Tu1eadp Ku00e8m Bu00ecnh Nu01b0u1edbc mang lại Bu00e9786190b993d5e6a649f5f9","caption":"","url":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9.jpg","alt":"Bu1ed9 Du1ee5ng Cu1ee5 Hu1ecdc Tu1eadp Ku00e8m Bu00ecnh Nu01b0u1edbc cho Bu00e9","src":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-600x600.jpg","srcset":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-600x600.jpg 600w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-400x400.jpg 400w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-280x280.jpg 280w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-768x768.jpg 768w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-300x300.jpg 300w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-100x100.jpg 100w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5330,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":5320,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1500","weight_html":"1500 g"},"attributes":"attribute_loai":"Bu00e9 Gu00e1i","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"36","width":"7","height":"29","dimensions_html":"36 × 7 × 29 cm","display_price":149000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"Bu1ed9 Du1ee5ng Cu1ee5 Hu1ecdc Tu1eadp Ku00e8m Bu00ecnh Nu01b0u1edbc mang đến Bu00e9786190b993d5e6a649f5f9","caption":"","url":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9.jpg","alt":"Bu1ed9 Du1ee5ng Cu1ee5 Hu1ecdc Tu1eadp Ku00e8m Bu00ecnh Nu01b0u1edbc mang đến Bu00e9","src":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-600x600.jpg","srcset":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-600x600.jpg 600w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-400x400.jpg 400w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-280x280.jpg 280w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-768x768.jpg 768w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-300x300.jpg 300w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-100x100.jpg 100w, https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://roosam.com/wp-content/uploads/2020/05/e191d8046b786190b993d5e6a649f5f9-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5330,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":5321,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1500","weight_html":"1500 g">">
LoạiChoose an optionBé TraiBé Gái